fr

Ligue Pro. Minsk‎

P1‎
Anton Mokei‎Petr Kernoga‎
0 0
10 3
16:00 29.09
Vladimir Murashko‎Alexey Kuchuk‎
16:30 29.09
Anton Alekseev‎Valentin Ranchenko‎
17:30 29.09
Valentin Ranchenko‎Vladimir Murashko‎
18:00 29.09
Vladimir Murashko‎Anton Alekseev‎
18:30 29.09
Alexey Kuchuk‎Valentin Ranchenko‎
20:30 29.09
Anatoliy Tokarevskiy‎Alexander Logunov‎
21:00 29.09
Vadim Nekhvedovich‎Anatoliy Tokarevskiy‎
21:30 29.09
Alexander Logunov‎Dmitry Strigutsky‎
22:00 29.09
Dmitry Strigutsky‎Anatoliy Tokarevskiy‎